คสช.ประกาศใช้ม.44คุมรถซิ่ง-เมาแล้วขับ ยึดใบขับขี่30วัน ยึดรถ7วัน


 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 46/2558 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะ เพื่อให้การระงับยับยั้งและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนรําคาญ อันตราย และความเสียหายอันเกิดจาก การขับขี่ยานพาหนะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปและจัดระเบียบสังคม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ซึ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เห็นชอบให้มีคําสั่ง ดังต่อไปนี้  คือ
1. ในกรณีที่บุคคลกระทําการรวมกลุ่มหรือมั่วสุมหรือจัดให้มีการรวมกลุ่มหรือมั่วสุมในลักษณะหรือโดยพฤติการณ์ที่น่าจะ เป็นการนําไปสู่การแข่งรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ในทาง อันเป็นความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมายว่าด้วย จราจรทางบก หรือ ขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ และรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่ใช้รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร หรือ รถบรรทุกตั้งแต่หกล้อขึ้นไป ประมาทและมีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายเกินกว่าที่กฎหมายกําหนด เป็นเหตุให้มีบุคคลบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ชีวิต ให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก เจ้าพนักงานตํารวจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง

"มีอํานาจยึดใบอนุญาตขับขี่ของบุคคลนั้นไว้เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ ไม่เกินสามสิบวัน รวมถึงสามารถนํารถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่สงสัยว่าจะใช้ในการกระทําดังกล่าวมาเก็บรักษาไว้เป็นการชั่วคราวไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เท่าที่จําเป็นต่อการป้องกันหรือรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยสาธารณะ"

 และสามารถจับกุมและควบคุมตัวบุคคลนั้นไว้ เพื่ออบรมความประพฤติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ไม่เกินสิบห้าวัน โดยจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นในลักษณะเป็นผู้ต้องหามิได้

2.เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการควบคุมตัวตามข้อ 1 แล้ว หากมีเหตุอันจะต้องดําเนินคดี ต่อบุคคลที่ถูกควบคุมตัวในฐานะเป็นผู้ต้องหา ให้ส่งตัวบุคคลนั้นให้พนักงานสอบสวนตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ไม่ถือว่าการควบคุมตัวตามข้อ 1 เป็นการควบคุมตัวตามประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

3.ในกรณีบุคคลที่ได้กระทําการตามข้อ 1 คือ เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของผู้ได้รับ ใบอนุญาตประกอบการขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย การขนส่งทางบกมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือสั่งปิดกิจการนั้นเป็นการชั่วคราว ไม่เกินสิบห้าวัน เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนรู้เห็นและได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว ที่จะป้องกันไม่ให้ผู้ขับรถกระทําการดังกล่าว

4.เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกระทําการไปตามอํานาจหน้าที่ตามคําสั่งโดยสุจริต และไม่เกินสมควรแก่เหตุ หรือไม่เกินกว่ากรณีจําเป็น ย่อมได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 17 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

และ 5. คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 30 ธ.ค. 58 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.

ที่มา: http://www.js100.com/en/site/news/view/20479

0 comments:

Post a Comment

 
closdclosd